ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα ONCOMEDICARE ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων της, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2022 & του ISO 27701:2019.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας της Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας καλύπτει τις Ιατρικές Υπηρεσίες Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας και τις Υπηρεσίες Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις Ιατρικές Επιστήμες και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.            

 

Οι βασικοί στόχοι, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας, είναι:

  • η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών/ ασθενών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
  • η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους,
  • ο χειρισμός των πληροφοριών, που τηρούνται και διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα από τα ηλεκτρονικά και μη συστήματά της και αποτελούν στοιχεία εξαιρετικής σημασίας για τη λειτουργία και τη θέση της στην αγορά, με τρόπο που προστατεύει την ασφάλειά τους ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους,
  •  η συμμόρφωση με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται η Συνεργαζόμενη Ογκολογικής Ομάδας,
  • η διαρκής βελτίωση του συστήματος.

 

Στόχος της Διοίκησης αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι η συμμόρφωση Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας ONCOMEDICARE με τις παρακάτω αρχές:

  • Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο θεμιτό και νόμιμο.
  • Τήρηση των προσωπικών δεδομένων για σαφώς καθορισμένους σκοπούς.
  • Περιορισμός των προσωπικών δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
  • Προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω επαρκών μέτρων ασφάλειας.
  • Τήρηση των προσωπικών δεδομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τους σκοπούς).

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, στις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για την ασφάλεια της πληροφορίας. Σε ετήσια βάση ανασκοπούνται και οι στόχοι για την Ασφάλεια Πληροφοριών και εφόσον απαιτείται αναπροσαρμόζονται.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση και διαθεσιμότητα των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές του. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών – Προστασίας της Ιδιωτικότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους ασθενείς των υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνισή της με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κείμενη νομοθεσία.

 

Διοίκηση

Παπαζήσης Κ. – Κοντοβίνης Λ.

Έκδοση:3η , 01/11/2023