Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα με την επωνυμία ONCOMEDICARE η οποία εδρεύει επί της οδού Πιττακού 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54645, τηλ. 2310812105 δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού Βιογραφικού Σημειώματος, μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών εύρεσης προσωπικού κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους όπως η αξιολόγηση και επιλογή υποψήφιου υπαλλήλου ορισμένου ή αορίστου χρόνου για εσωτερική χρήση από την Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6β του Κανονισμού.

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς της σκοπούς και τις επιχειρηματικές της ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα δεσμεύεται να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως ένα (1) έτος μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, την οποία και θα εφαρμόσει η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα εφόσον δεν εμπίπτει κάποια άλλη νομοθετική υποχρέωση.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα της Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Υπεύθυνοι Τμημάτων, Διοίκηση κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oncomedicare.com 

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός. Επίσης, η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Για όσα εκ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα απαιτείται η συγκατάθεσή σας, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, ενημερώνοντας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας, Πιττακού 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54645, τηλ. 2310812105 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oncomedicare.com αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Εφόσον θεωρείτε ότι η Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα είτε με επιστολή στην έδρα της, Πιττακού 6, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54645, τηλ. 2310812105, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oncomedicare.com, αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Σημειώσεις: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ζητήστε από την Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα να σας αποστείλει την σχετική φόρμα αιτήματος.